Misja

MISJA
Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i ochrona spuścizny Maryana (Pinchasa  Bursteina), dziedzictwa kulturowego Żydów oraz historii lokalnej.


CELE
Celem Stowarzyszenia jest:

 • upowszechnianie, promocja i ochrona dorobku artystycznego Maryana (Pinchasa bBursteina) w kraju i za granicą;
 • upowszechnianie kultury żydowskiej;
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i oświatowej;
 • promocja, kultywowanie i wspieranie tradycyjnej kultury regionu;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej.

 
ŚRODKI DZIAŁANIA
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie książek, albumów, broszur, folderów, biuletynów, artykułów itp.),
 • prowadzenie działalności badawczej,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej,
 • prowadzenie muzeum i galerii;
 • organizację konferencji, debat, prelekcji, spotkań, sympozjów, wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, odczytów, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych;
 • organizację krajowych i międzynarodowych wyjazdów, plenerów, spotkań integracyjnych oraz wymian;
 • organizację wizyt studyjnych i staży;
 • wsparcie finansowe osób i instytucji oraz regranting,
 • działalność stypendialną,
 • realizację projektów informacyjnych, naukowych, badawczych oraz edukacyjnych;
 • produkcję oraz rozpowszechnianie filmów, audycji telewizyjnych i radiowych;
 • organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł;
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, instytucjami kultury, sektorem przedsiębiorstw oraz mediami.
 • Statutowa działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością statutową pożytku publicznego prowadzoną przez Stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.
 • Stowarzyszanie może prowadzić odpłatną działalność statutową.

 

PINCHAS BURSTEIN
MARYAN